GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Overhead Crane Operator _ Thợ vận hành cẩu Cầu trục in Quang Ngai, Vietnam

Job Description Summary

Job Description

  1. Đọc hiểu kế hoạch cẩu, lựa chọn thiết bị cẩu phù hợp với yêu cầu công việc.

  2. Đánh giá các yếu tố an toàn liên quan, và tiến hành thao tác cẩu nâng, di chuyển mã hàng.

  3. Kiểm tra thiết bị cẩu hằng ngày, kịp thời báo cáo cấp trên, và bộ phận liên quan về tình hình thiết bị.

  4. Thực hiện hoạt động cẩu nâng dọn dẹp layout, 5S hiện trường.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: Yes

DirectEmployers