GE Jobs

Mobile GE Logo

Job Information

General Electric Quality Engineer (QE/SQE)-2 in Prague, Czech Republic

Job Description Summary

Inženír kvality s rozšířenou působnosti na dodavatele

Je odpovědný za dodržovaní standardu kvality v interní výrobě i u externích dodavatelů.

Engineer Quality with extended scope for supplier

He is responsible for maintaining the quality standard in internal production and external suppliers.

Job Description

 • Validace prvního kusu (FAI) pro interně vyráběné a nakupované položky v případě zavádění nového PN, verifikace konstrukčních nebo technologických změn nebo rekvalifikace dílů .

 • Řízení schvalování výrobních zdrojů pro interně vyráběné a nakupované položky v systému SPS nebo Oracle (ZPE)dle výrobního programu

 • Komplexní řízení řešení neshod-výrobních i smerem k dodavateli, zákaznických, v systémem ONV, Quality escapu nebo Gensuitu včetně Analýzy kořenových příčin, stanovení nápravních opatření , sledování implementace a jejich efektívnosti.V ramci ONV muže byt vyžadována forma 8D reportu.

 • Komunikace s dodavatelem, GEAC výrobou,konstrukcí a technologií při vystavení výjimky/odchylky formou eNMS nebo v Oracle dle výrobního programu

 • Aktivní podpora a monitorování kvality dodavatele -QBR process

 • Vytvoření a monitorování schvalovácího programu pro nového dodavatele dle GEAC kvality systému

 • Provádění Auditů interních i u externích dodavatelů dle ročního plánu auditů,včetně stanovení nálezu dle relevantních leteckých předpisů a požadavků GEAC,sledování jejich implementace a jejich efektívnosti.

 • Zlepšování GEAC Quality systému

 • First articel inspection (FAI) for MAKE and BUY items in case of new PN introduction, dezajn and manufacturing change implementation or requalification of part

Managemnet of Source Substantiation for MAKE and BUY items by SPS system or Oracle (ZPE)according to GEAC production program

 • Komplex management of nonconfomities -caused by manufacturing even by supplier , customer, by ONV system, Quality Escape or Gensuite include the Rootcause analyses, corective actions and the monitoring of implementation and their effectiveness. There can be requested the 8D form

 • Communication with supplier, GEAC production, dezajn,manufacturing engineering about waiver/deviation creation/approval by eNMS system or Oracle system according to GEAC production program

 • Active support and monitoring of supplier Quality-QBR process

 • Creation and monitoring of approval program for new supplier according to GEAC quality system

 • Audit performing internally and at supplier according to Annual Adudit plan. Activity includes the findings determination according aviation regulations and GEAC requirements, monitoring of corrective action implementation and their efectiveness

 • GEAC Quality system improvement

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers